НОВ
ЩАДЯЩ ЗДРАВЕТО
                            АПАРАТ!

 • Разполагаме с нов апарат
 • Облъчването е минимално
 • Обслужването е от квалифициран персонал
 • Снимките се получават за 5 мин.
 • Сегментна снимка на зъб - визуализират
  се до три съседни зъби на една снимка
 • Дигитална Ортопантомография -
  панорамна снимка на всички зъби
 • Дигитална Графия на максиларни синуси
 • Дигитална Графия на TMG
 • Сегментни снимки - 5лв
 • Дигитални панорамни снимки - 25лв
 • Детски панорамни снимки - 25лв
 • TMG - 25лв
 • Дигитални снимки на максиларни синуси - 25лв